พรบ.อำนวยความสะดวก 2558 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม

** พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
**

  1- การรับนักเรียน 14-07-58
2- การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
3- การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58
4- การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58
5- การขอลาออก 14-07-58
6- การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58
7- การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
8- การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-0
7-58