Get Adobe Flash player


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1037750267
รหัส Smis 8 หลัก :
  37012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  750267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาจิกพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAJIKPITTAYAKHOM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองปลิง
ตำบล :
  ดอนเมย
อำเภอ :
  เมืองอำนาจเจริญ
จังหวัด :
  อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
  37000
โทรศัพท์ :
  045-545002
โทรสาร :
  0-4554-50
ระดับที่เปิดสอน :
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตที่ 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13:15:03 น.
)
 
                                                     แผนที่โรงเรียน ดาวน์โหลด
 

ประวัติโดยย่อ

      ...โรงเรียนนาจิกพิทยาคม เดิมเป็นสาขาโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาจิก(เดิม) ซึ่งปัจจุบันได้แยกออกเป็นตำบลดอนเมย  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสภาตำบลนาจิกได้มีมติยกที่ดินสาธารณประโยชน์ เลขที่ 9236 หมู่ 9 ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ “ดงบ้านเก่าน้ำคำ “เนื้อที่ 45 ไร่ 1 งาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในหมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ให้กับทางโรงเรียนอำนาจเจริญ เพื่อจัดตั้งสาขาโรงเรียนอำนาจเจริญ

          โรงเรียนอำนาจเจริญสาขาตำบลนาจิกเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2535 มี  นายสมพงษ์ บุญชม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นผู้ประสานงาน

โรงเรียนอำนาจเจริญสาขาตำบลนาจิก ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศมีชื่อว่า “ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม “ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2538 โดยมีนายสมพงษ์ บุญชม เป็นผู้บริหารดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปัจจุบันโรงเรียนนาจิกพิทยาคม มีข้าราชการครูจำนวนทั้งสิ้น  21  คน ครูอัตราจ้าง (ครูพัฒนาท้องถิ่น) จำนวน 1 คน พนักงานราชการ  1  คน  ครูธุรการจำนวน 1  คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 คน นักการภารโรง 2 คน มีนายไพศาล พรหมภา เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวจิรณัฐ  สว่างเนตร เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด จำนวน 29 คน

 

ข้อมูลทั่วไป

          โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 4 บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ 045 – 545002 โทรสาร 045 – 545014  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซต์ http://www.najik.ac.th

          { เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย “โครงการ นพ.เติมฝัน”

          { มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาจิก และตำบลดอนเมย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-23 10:03:40 น.

 

วิสัยทัศน์  (VISSION)

          “มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน  ฝึกฝนตามศักยภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติอาเซียนและสากล”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

           “การศึกษาเป็นพื้นฐานของชีวิตและสังคม”

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย สอดคล้องการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน    

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน   

3. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และบริการชุมชน   

4. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

5.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน    

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพจิต สุขภาพกายดี และประพฤติตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี   

7. มุ่งส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา ของชาติ อาเซียนและสากล

 

เป้าประสงค์ (OBJECTIVE)       

“นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและสามารถแข่งขันในระดับประเทศและอาเซียนได้”

 

 

ผู้บริหาร

ผอณรงค

บริการที่เกี่ยวข้องแถบขวา

deepobeec tv

sgspracharutdlit